Home Vijesti Republički štab: Hitno obezbijediti čišćenje javnih površina u Banjaluci

Republički štab: Hitno obezbijediti čišćenje javnih površina u Banjaluci

0

BANJALUKA – Republički štab za vanredne situacije donio je danas Naredbu kojom naređuje Štabu za vanredne situacije Grada Banjaluka da, u skladu sa članom 46. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama u cijelosti postupi u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima, kako bi se omogućilo redovno čišćenje grada i odvoz otpada.
Iz Republičkog štaba je saopšteno da, imajući u vidu pogoršanu epidemiološku i higijensku situaciju u Gradu Banjaluka, Gradski štab treba preduzme sve neophodne mjere i radnje, s ciljem otklanjanja uzroka poremećaja, s ciljem sprečavanja ugrožavanja životne sredine i narušavanja zdravlja stanovništva.
Ministrarstvo za prostorno uređenje i građevinarstvo napominje da je čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima komunalna usluga od posebnog javnog interesa, a za organizovanje njihovog obavljanja, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Republike Srpske, isključivo su nadležne jedinice lokalne samouprave. Kontrolu nad sprovođenjem ovog zakona i obavljanjem komunalnih djelatnosti vrši komunalna policija jedinice lokalne samouprave, a po ukazanoj potrebi, nadzor može vršiti i druga inspekcija.
Čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima, održavanje javnih zelenih površina, javna rasvjeta u naseljenim mjestima samo su neke od djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, čije obavljanje se finansira iz komunalne naknade koju plaćaju vlasnici stambenog, poslovnog ili drugog prostora, odnosno fizička i pravna lica, kao korisnici zajedničke komunalne potrošnje. Ove naknade se uplaćuju u budžete jedinica lokalne samouprave, i iz njih se davaocima komunalnih usluga vrši plaćanje izvršenih usluga.
Prema odredbama navedenog zakona, komunalno preduzeće kao davalac neke komunalne usluge dužno je obezbijediti trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga, uz kvalitet koji naročito podrazumijeva zdravstvenu i higijensku ispravnost prema propisanim standardima i normativima, zaštitu okoline i tačnost u pogledu rokova. Davalac komunalne usluge odgovoran je za štetu koju prouzrokuje korisnicima, ako ne obezbijedi da se komunalna usluga vrši pod navedenim uslovima.
– Ističemo da se komunalna usluga ne može uskratiti korisniku, osim u izuzetnim slučajevima, taksativno navedenim u Zakonu. Komunalno preduzeće može prestati sa davanjem komunalne usluge tek ako korisnik usluge ne plaća uslugu više od dva mjeseca uzastopno, i to pod uslovom da se na taj način ne ugrožavaju drugi korisnici – saopšteno je iz resornog ministarstva.

Let's block ads! (Why?)