Home Biznis Čavić: Evo zašto je „Elektrokrajina“ u gubitku

Čavić: Evo zašto je „Elektrokrajina“ u gubitku

0

BANJALUKA – Tačno je da je za devet mjeseci 2019. godine u „Elektrokrajini“ ostvaren poslovni gubitak od 3,57 miliona KM, naveo je vršilac dužnosti direktora tog preduzeća Dragan Čavić.

On je portalu CAPITAL povodom članka „Kvartalni gubitak „Elektrokrajine“ premašio 3,5 miliona KM“ danas uputio dopis kako bi objasnio kako je nastao gubitak u poslovanju. Podsjećamo, Čavić na dan objave članka nije odgovarao na poziv novinara portala CAPITAL.

Dopis prenosimo u cjelosti u nastavku:

“Tačno je da je za devet mjeseci 2019. godine ostvaren poslovni gubitak od 3,57 miliona KM. Treba imati u vidu da je gubitak i planiran za devet mjeseci ove godine u visini od 805.000 KM.

„Elektrokrajina“ je u devet mjeseci ostvarila značajne poslovne pomake u odnosu na isti period prošle godine, ali ti rezultati nisu mogli pokriti smanjenje realnih prihoda nastalih eksternim odlukama na koje se nije moglo uticati:

Trošak nabavljene el. energije iznosi 112,31 mil. KM i veći je za 4,1 mil. u odnosu na isti period prošle godine (za 4%). Povećanje nabavljene količine el. energije je iznosilo 0,3% u odnosu na isti period prošle godine.

Razlozi su porast nabavne cijene el. energije (porast cijene NOS-a sa 0,0469 pf/kWh u 2018. na 0,0563 pf/kWh u martu 2019. i cijene sistemske i pomoćne usluge, koje su se mijenjale dva puta u toku ove godine – 2018 – 0,3187 pf/kWh, u februaru 2019 – 0,4143 pf/kWh i aprilu 2019 – 0,4632 pf/kWh), opterećenje sa troškovima debalansa, dok je prodajna cijena ostala ista.

Odluku o promjeni visine ovih naknada donijela je DERK BiH. Ova opterećenja nabavne cijene električne energije nisu postojala u ovom obimu u istom periodu prošle godine.

Prihod od zateznih kamata je manji za 1.7 mil. KM ili za 47% zbog smanjenja stope zatezne kamate sa 0,05 na 0,03 (novi Zakon o zateznoj kamati u primjeni od juna 2018), kao i neobračunavanja kamata kupcima koji su sklopili neki od ugovora odloženog plaćanja duga za električnu energiju.

Ukupno su prihodi smanjeni po ova dva osnova za 5,8 mil. KM.

Za svako povećanje nabavne cijene električne energije stvoreni su formalni uslovi za pokretanje tarifnog postupka za povećanje cijene električne energije prema kupcima „Elektrokrajine“. Nismo se odlučili za ovaj postupak povećanja cijena jer je politika „Elektroprivrede RS“ jasno definisala da do daljnjeg neće biti povećanja cijena za stanovništvo bez obzira što je DERK BiH povećao svoje naknade i time direktno uticao na smanjenje prihoda „Elektrokrajine“ kao i ostalih distributivnih preduzeća.

„Elektrokrajina“ je u devet mjeseci 2019. godine ostvarila značajne poslovne pomake u odnosu na isti period prošle godine, ali dio rashoda je povećan zbog objektivnih okolnosti koji nisu postojale u istom periodu prošle godine:

Troškovi zarada iznose 33,3 mil. KM i veći su za 2,3 mil KM u odnosu na isti period prošle godine (za 7%), a u odnosu na planirane za 865.000 (za 3%). Razlozi za povećanje su dijelom zbog povećanja plata promjenom koeficijenata za radnike u proizvodnom procesu, zatim isplata regresa u punom iznosu za sve RJ sa 30.9.2019. god. i jednim dijelom zbog promjena refundacije bolovanja (trudnička bolovanja su plaćena 100% i snosi ih poslodavac).

U vezi s ovim izdacima, napominjemo da nije došlo do povećanja stvarnog broja radnika u odnosu na prošlu godinu i broj zaposlenih na kvartalnim pregledima iznosio je:

Da bi ublažili odlazak proizvodno tehničkog kadra koji je evidentan poslednjih godina, uprava je donijela odluku o povećanju plata ovim radnicima za 15%, i zbog povećanja koeficijenata proizvodnim radnicima (administracija nije obuhvaćena povećanjem plata) došlo je i do povećanja ukupnih troškova isplaćenih bruto zarada radnika. Povećanje je stupilo na snagu sa platom za septembar 2019. godine. Ovo povećanje će biti oslobođeno dijela obračunatih doprinosa u skladu sa stimulativnim mjerama uređenim zakonom za poslodavce koji povećavaju plate zaposlenim, što je odskora na snazi.

U periodu od mog dolaska na mjesto direktora nije došlo do povećanja broja radnika. Naime, ukupno je od 31.03.2019, od kada nosim odgovornost za poslovanje preduzeća, smanjen broj radnika za 12 , ali je u istom periodu u radni odnos primljeno sedam dipl. inženjera elektrotehnike u statusu pripravnika i šest dipl. inženjera elektrotehnike sa radnim iskustvom, što iznosi ukupno 13 novih radnika.

Nedostatak visoko obrazovanog tehničkog kadra je i dalje izražen iako je sa ovim prijemom donekle popravljena situacija, ali ni izbliza dovoljno prema stvarnim potrebama „Elektrokrajine“.

Administrativnih radnika ima daleko više nego što je potrebno za djelatnost ovog elektrodistributivnog preduzeća, tako da administrativni radnici nisu primani, niti je njima povećana plata.

U reorganizaciji koja slijedi u elektrodistributivnim preduzećima viškovi radnika su locirani upravo u administartivnom osoblju svih elektrodistributivnih preduzeća, pa i „Elektrokrajine“.

U periodu od 01.03.2019. godine Uprava preduzeća je aktivno radila na rješavanju brojnih problema u naplati potraživanja, otkrivanju neovlaštene potrošnje i smanjenju distributivnih gubitaka, sprečavanju zastare potraživanja, smanjenju rashoda, sve u cilju poboljšanja rezultata poslovanja. Svi sljedeći evidentni rezultati poslijedica su aktivnosti kojima rukovodi Uprava počev od marta ove godine, dakle u posljednjih šest mjeseci, iako se sagledavaju za period od početka godine do kraja trećeg kvartala:

Smanjenje distributivnih gubitaka. Distributivni gubici u izvještajnom periodu iznose 12,47% i manji su u odnosu na isti period prošle godine (13,17%). Finansijska ušteda distributivnih gubitaka iznosi oko 1,3 mil. KM.

Povećana naplata i smanjenje bruto stanja potraživanja od kupaca električne energije. Za period od 01.01. do 30.09.2019. godine od kupaca električne energije naplaćeno je 220, 3 mil. KM, što je za 16,4 mil. KM više u odnosu na isti period 2018. godine.

Ukupno bruto stanje potraživanja od kupaca električne energije na dan 30.09.2019. godine se smanjilo u odnosu na početno stanje 2019. godine za 22,9 mil. KM. Imajući u vidu da je trend smanjivanja bruto stanja potraživanja od kupaca električne energije u prethodne dvije godine bio oko 2,5 mil. KM, može se reći da su akcije koje je Uprava preduzela po pitanju naplate u 2019. godini ,za kratko vrijeme dale izuzetne efekte na stanje potraživanja.

Bruto stanje potraživanja mijenjalo se u poslednjih pet godina ovako:

Dakle, samo u šest mjeseci ove godine, naplaćeni iznos potraživanja veći je za 10 puta nego za cijelu prethodnu godine i višestruko veći nego što je realizovan u poslednjih pet godina što se vidi iz prethodnog pregleda po godinama. A trend se i dalje nastavlja tako da je ukupno naplaćenih starih potraživanja u oktobru 2019. godine bilo za 1,9 mil. KM od fakturisane realizacije u tom mjesecu.

Troškovi materijala su manji za 20%, goriva i energije za 3%, dnevnica za 27%, neproizvodnih usluga za 12% i reprezentacije za 8% u odnosu na isti period prošle godine, odnosno smanjeni su troškovi na koje je bilo moguće uticati. Ukupno smanjenje ovih troškova u odnosu na isti period prošle godine iznosi 528.000 KM.

Preduzeće je, takođe, u prvih devet mjeseci ove godine smanjilo ukupne obaveze za 10,7 miliona KM.

Iako je bilansni podatak o gubitku za devet mjeseci loša vijest, treba imati u vidu i naprijed navedene činjenice koje objašnjavaju i druge aspekte poslovanja koji su imali direktne ili indirektne efekte na bilans uspjeha, ali i podatke o poboljšanju stanja novčanog toka i likvidnosti koji su značajan aspekt poslovanja ali nisu uticali na bilans.

Do stvarne konsolidacije ovog preduzeća i dovođenja u stanje koje garantuje dobre pokazatelje stanja i uspjeha „Elektrokrajine“ doći će za nekoliko godina intenzivnog rada na konsolidaciju i restruktuiranju, a ove aktivnosti u poslednjih šest mjeseci od kako obavljam funkciju direktora tek su otpočele.

Moram reći na kraju da ne mogu isključiti da će gubitak biti i na kraju poslovne godine, iako ćemo sve učiniti da do toga ne dođe, ali sama činjenica da od 01.10.2019. godine preko 2.400 kupaca, pravnih lica, više nisu kupci „Elektrokrajine“, evidentno će dovesti do smanjenja prihoda u zadnjem kvartalu, čime pored nabrojanih nepredviđenih opterećenja prihoda predstavlja novi prihodovni teret kojeg nije bilo prethodnih godina”.

S poštovanjem,

Dragan Čavić

Ključne riječi:& & , , , , ,

Let’s block ads! (Why?)

avatar
  Pretplati se  
Notify of